Svea hovrätt dom den 17 mars 2022 mål nr T 3141-20 rörde ett upprustningsprojekt av en damm där en kommun var beställare och en konsult hade i uppdrag att leverera kompletta bygghandlingar för projektet. ABK 09 var avtalat mellan parterna. Upprustningen av dammen innefattade bland annat en tätskiktskonstruktion som bestod av sex stycken skikt av…

Frågan om en entreprenör i en samverkansentreprenad (partnering) haft rätt att räkna upp kontraktssumman har nyligen prövats i en hovrättsdom – Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr T 487-21, meddelad 2021-12-06. Bakgrund Parterna hade avtalat om AB 04 och ett fast pris om ca 12 miljoner. Entreprenaden utfördes som en samverkansentreprenad där…

En entreprenadtvist kan enligt AB 04 och ABT 06 prövas antingen av allmän domstol eller genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande. Det står alltid parterna fritt att avtala om tvisteforum, dvs. var tvisten ska prövas. Om parterna däremot inte avtalat om tvisteforum och AB 04/ABT 06 utgör avtalsinnehåll gäller bestämmelserna i 9-10 kap. AB 04/ABT…

Entreprenör med funktionsansvar för tekniska lösningar ansvarar för brister i golv som lagts efter beställarens önskemål I samband med en om- och tillbyggnad av en galleria gav en beställare vissa önskemål om hur gallerians ytskikt skulle se ut. Beställaren gav, vad avsåg golvet, ett exempel av vilket framgick ett specifikt fabrikat och behandling. Genom en…

Konsultbolag brast i fackmässighet, ska betala skadestånd till kommun Lunds tingsrätt meddelade nyligen dom den 29 oktober 2021 mål nr T 2703-20 och fann ett konsultbolag skadeståndsskyldig på grund av ett icke-fackmässigt utförande av ett konsultuppdrag. Konsultbolaget skulle inom ramen för sitt uppdrag ta fram ett komplett förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad. I förfrågningsunderlaget fanns en…

Kompletthetskravet i MER Anläggning 10 uppfylls om flera mängförteckningar läses ihop Hovrätten har i ett avgörande bedömt att flera mängförteckningar, som läses ihop, uppfyller kompletthetskravet i MER Anläggning 10 och därmed omfattas av kontraktsarbetena. En beställare slöt, efter offentlig upphandling, ett entreprenadavtal med ett mängdkontrakt. Kontraktssumman bestämdes efter en uppskattning av beställaren av den mängd…

Ett konsultförmedlingsföretag svarar för bristen i bygghandling som underkonsult tagit fram Ett konsultförmedlingsföretag, som ansvarat för den bygghandling som en underkonsult tagit fram, ska ersätta beställaren för den skada som brister i bygghandlingen medfört. Underkonsulten ansvarar för motsvarande skada i förhållande till konsultförmedlingsföretaget. En beställare anlitade ett konsultförmedlingsföretag för projektering av ett till- och ombygghandsarbete….

Underentreprenör skyldig att erlägga betalning för skada direkt till beställarens försäkringsbolag En bostadsrättsförening (B) ingick avtal med en entreprenör avseende byggnadsarbeten på föreningens fastighet. Entreprenören (E) ingick i sin tur avtal med en underentreprenör (UE) som utförde visst monteringsarbete. Under garantitiden upptäcktes en vattenskada på fastigheten och parterna var överens om att UE orsakat vattenskadan…

HFD mål nr 4998-20: LOU är inte tillämplig mellan statliga myndigheter under regeringen Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) slog nyligen fast i en dom den 10 juni 2021 mål nr 4998-20 att upphandlingar mellan statliga myndigheter under regeringen inte omfattas av det upphandlingsrättsliga regelverket. Bakgrunden i målet var följande. En upphandlande myndighet genomförde en offentlig upphandling av…

Får entreprenören vägra beställaren att ta en färdigställd del av entreprenaden i bruk? Enligt 5 kap. 2 § AB 04/ABT har beställaren rätt att efter samråd med entreprenören under entreprenadtiden ta ej avlämnad del av entreprenaden i bruk. Om beställaren gör detta så ansvarar beställaren för skada på entreprenaden på grund av brukandet samt för…