Konsultbolag brast i fackmässighet, ska betala skadestånd till kommun Lunds tingsrätt meddelade nyligen dom den 29 oktober 2021 mål nr T 2703-20 och fann ett konsultbolag skadeståndsskyldig på grund av ett icke-fackmässigt utförande av ett konsultuppdrag. Konsultbolaget skulle inom ramen för sitt uppdrag ta fram ett komplett förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad. I förfrågningsunderlaget fanns en…

Kompletthetskravet i MER Anläggning 10 uppfylls om flera mängförteckningar läses ihop Hovrätten har i ett avgörande bedömt att flera mängförteckningar, som läses ihop, uppfyller kompletthetskravet i MER Anläggning 10 och därmed omfattas av kontraktsarbetena. En beställare slöt, efter offentlig upphandling, ett entreprenadavtal med ett mängdkontrakt. Kontraktssumman bestämdes efter en uppskattning av beställaren av den mängd…

Ett konsultförmedlingsföretag svarar för bristen i bygghandling som underkonsult tagit fram Ett konsultförmedlingsföretag, som ansvarat för den bygghandling som en underkonsult tagit fram, ska ersätta beställaren för den skada som brister i bygghandlingen medfört. Underkonsulten ansvarar för motsvarande skada i förhållande till konsultförmedlingsföretaget. En beställare anlitade ett konsultförmedlingsföretag för projektering av ett till- och ombygghandsarbete….

Underentreprenör skyldig att erlägga betalning för skada direkt till beställarens försäkringsbolag En bostadsrättsförening (B) ingick avtal med en entreprenör avseende byggnadsarbeten på föreningens fastighet. Entreprenören (E) ingick i sin tur avtal med en underentreprenör (UE) som utförde visst monteringsarbete. Under garantitiden upptäcktes en vattenskada på fastigheten och parterna var överens om att UE orsakat vattenskadan…

HFD mål nr 4998-20: LOU är inte tillämplig mellan statliga myndigheter under regeringen Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) slog nyligen fast i en dom den 10 juni 2021 mål nr 4998-20 att upphandlingar mellan statliga myndigheter under regeringen inte omfattas av det upphandlingsrättsliga regelverket. Bakgrunden i målet var följande. En upphandlande myndighet genomförde en offentlig upphandling av…

Får entreprenören vägra beställaren att ta en färdigställd del av entreprenaden i bruk? Enligt 5 kap. 2 § AB 04/ABT har beställaren rätt att efter samråd med entreprenören under entreprenadtiden ta ej avlämnad del av entreprenaden i bruk. Om beställaren gör detta så ansvarar beställaren för skada på entreprenaden på grund av brukandet samt för…

Rättsfall om det utrymme som den upphandlande enheten har gällande val av utvärderingsmodell enligt LUF Mål nr 728-21 med dom meddelad 26 maj 2021 rörde en offentlig upphandling som reglerades av LUF, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Föremål för upphandlingen var konsulttjänster. Upphandlingsprocessen var indelad i flera steg där leverantörer först skickar en ansökan…

Mål nr 212-21

  • 17 maj, 2021
  • Pedersen
  • Nyhet

Mål nr 212-21 Kammarrätten i Sundsvall har i en dom från 2021-03-26 fastslagit att utelämnat pris för kod i mängdförteckning inte är att likställa med ett pris motsvarande noll kr. I upphandlingen som var föremål för prövning i målet var ett obligatoriskt krav att fylla i samtliga prisposter i prisformuläret.   Bakgrund Trafikverket genomförde en…

Prisförändringar med anledning av Covid Det har väl inte undgått någon att Covid har vänt upp och ner på vardagen, inte minst har det fått konsekvenser i våra entreprenader. Entreprenader har försenats i starten, vilket givetvis även påverkar sluttider. Vi har drabbats av hinder under pågående entreprenader, vilket också har medfört konsekvenser för alla inblandade….

Inom skälig tid eller inte? Nytt hovrättsavgörande om reklamation mellan entreprenörer   Ett nytt avgörande från hovrätten över Skåne och Blekinge publicerades den 16 april 2021, mål nr T 3168-20. Målet berörde den för entreprenadrättens ständigt aktuella och viktiga fråga om reklamation av fel i entreprenaden hade skett inom skälig tid eller inte.   Omständigheterna…