Prisförändringar med anledning av Covid Det har väl inte undgått någon att Covid har vänt upp och ner på vardagen, inte minst har det fått konsekvenser i våra entreprenader. Entreprenader har försenats i starten, vilket givetvis även påverkar sluttider. Vi har drabbats av hinder under pågående entreprenader, vilket också har medfört konsekvenser för alla inblandade….

Inom skälig tid eller inte? Nytt hovrättsavgörande om reklamation mellan entreprenörer   Ett nytt avgörande från hovrätten över Skåne och Blekinge publicerades den 16 april 2021, mål nr T 3168-20. Målet berörde den för entreprenadrättens ständigt aktuella och viktiga fråga om reklamation av fel i entreprenaden hade skett inom skälig tid eller inte.   Omständigheterna…

Beställarens byggarbetsmiljöansvar i korthet När beställaren låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete så har beställaren, i egenskap av byggherre, ett byggarbetsmiljöansvar innefattande flera skyldigheter. Om beställaren inte iakttar dessa skyldigheter kan beställaren påföras sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket eller åläggas att betala företagsbot för arbetsmiljöbrott. En juridisk person kan inte begå eller dömas till straffrättsligt ansvar för…

Covid-19 och AB 04/ABT 06: tidsförlängning och hinder   Ett år av Covid-19 har nu gått och entreprenadbranschen fortsätter att påverkas av pandemin. Ett vanligt problem som har uppmärksammats är tidsförlängning och hinder till följd av covid-19. Bestämmelsen om tidsförlängning och hinder finner vi i AB/ABT kap. 4 § 3. Covid-19 aktualisera flertalet punkter i…

Fråga om ramavtalets exklusivitet   Innebär ett upphandlat ramavtal en exklusiv rätt för en leverantör att utföra de tjänster som omfattas av ramavtalet och är den upphandlande myndigheten skyldig att avropa från ramavtalet? Detta är något som Svea hovrätt tog ställning till i en dom från 22 juni 2020 med mål nr T 8524-19.  …

Måste beställaren låta kalla till slutbesiktning även om entreprenaden inte är klar? Slutbesiktning ska, om parterna inte avtalat om annat, verkställas vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd. Entreprenören är skyldig att i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för…

Kan en entreprenör vid en utförandeentreprenad bli ansvarig för funktion? – Takkupemålet (NJA 2009 s 388)   Omständigheterna i målet Beställaren och entreprenören ingick ett avtal om uppförande av ett flertal bostadshus. När slutbesiktningen verkställdes upptäcktes fuktskador i anslutning till ett antal takkupor. Beställaren väckte talan mot entreprenören och krävde skadestånd på grund av att…

Konsten att kräva skadestånd Att kräva skadestånd är en konst, både när kravet riktar sig mot entreprenören som konsulter. Samtliga standardavtal (AB 04, ABT 06 och ABK 09) innehåller begränsningar i tid om hur långt efter fel/skadan har inträffat. Detta eftersom man anser att mottagaren av ett skadeståndskrav har ett befogat intresse att inom kort…

Vem har egentligen behörighet att beställa ÄTA-arbete? Det är viktigt att redan från början klargöra vem som är behörigt ombud för entreprenör och beställare och kan fatta bindande beslut för respektive part. Vi kan ta ett exempel. Beställarens arkitekt går runt i byggnaden och pekar på olika golv och väggar och vill ha finare material…