HFD dom i mål nr 4471-21: En leverantör vars anbud rätteligen har förkastats av den upphandlande myndigheten till följd av att anbudet inte har uppfyllt ett visst obligatoriskt krav, kan inte anses ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav. HFD meddelade den 7 juli…

Svea hovrätt meddelade nyligen i dom med mål nr T 1061-20 att en beställare inte hade rätt till ersättning trots att terrasskonstruktionen i ett flertal radhus hade orsakat vattenskador. En bostadsrättsförening ingick avtal med totalentreprenör om uppförande av 23 radhus. Totalentreprenören gick i konkurs efter entreprenadtidens utgång men ett annat bolag hade ställt ut garanti…

Svea hovrätts dom 2019-04-29 mål nr T 6110-18 handlar om ett byggföretag (entreprenören) som ingick ett avtal med ett annat företag (beställaren) avseende totalrenovering av en bostadsrättslägenhet. I parternas entreprenadavtal ingick standardavtalet AB 04. Enligt avtalet skulle kontraktsarbetena varit färdigställda ett visst datum. Entreprenaden färdigställdes dock inte vid denna tidpunkt. I målet var det bland…

I en nyligen avkunnad dom från Gällivare tingsrätt, mål nr B 512-20, ålade tingsrätten ett företag som var byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet, ”BAS-U”, att betala en företagsbot om 300 000 kr för arbetsmiljöbrott. En arbetsplatsolycka inträffade 2018 på en byggarbetsplats. Omständigheterna för olyckan var följande. En person som representerade byggherren var på byggarbetsplatsen för att…

Svea hovrätt dom den 17 mars 2022 mål nr T 3141-20 rörde ett upprustningsprojekt av en damm där en kommun var beställare och en konsult hade i uppdrag att leverera kompletta bygghandlingar för projektet. ABK 09 var avtalat mellan parterna. Upprustningen av dammen innefattade bland annat en tätskiktskonstruktion som bestod av sex stycken skikt av…

Frågan om en entreprenör i en samverkansentreprenad (partnering) haft rätt att räkna upp kontraktssumman har nyligen prövats i en hovrättsdom – Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr T 487-21, meddelad 2021-12-06. Bakgrund Parterna hade avtalat om AB 04 och ett fast pris om ca 12 miljoner. Entreprenaden utfördes som en samverkansentreprenad där…

En entreprenadtvist kan enligt AB 04 och ABT 06 prövas antingen av allmän domstol eller genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande. Det står alltid parterna fritt att avtala om tvisteforum, dvs. var tvisten ska prövas. Om parterna däremot inte avtalat om tvisteforum och AB 04/ABT 06 utgör avtalsinnehåll gäller bestämmelserna i 9-10 kap. AB 04/ABT…

Entreprenör med funktionsansvar för tekniska lösningar ansvarar för brister i golv som lagts efter beställarens önskemål I samband med en om- och tillbyggnad av en galleria gav en beställare vissa önskemål om hur gallerians ytskikt skulle se ut. Beställaren gav, vad avsåg golvet, ett exempel av vilket framgick ett specifikt fabrikat och behandling. Genom en…

Konsultbolag brast i fackmässighet, ska betala skadestånd till kommun Lunds tingsrätt meddelade nyligen dom den 29 oktober 2021 mål nr T 2703-20 och fann ett konsultbolag skadeståndsskyldig på grund av ett icke-fackmässigt utförande av ett konsultuppdrag. Konsultbolaget skulle inom ramen för sitt uppdrag ta fram ett komplett förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad. I förfrågningsunderlaget fanns en…

Kompletthetskravet i MER Anläggning 10 uppfylls om flera mängförteckningar läses ihop Hovrätten har i ett avgörande bedömt att flera mängförteckningar, som läses ihop, uppfyller kompletthetskravet i MER Anläggning 10 och därmed omfattas av kontraktsarbetena. En beställare slöt, efter offentlig upphandling, ett entreprenadavtal med ett mängdkontrakt. Kontraktssumman bestämdes efter en uppskattning av beställaren av den mängd…