Vem har egentligen behörighet att beställa ÄTA-arbete? Det är viktigt att redan från början klargöra vem som är behörigt ombud för entreprenör och beställare och kan fatta bindande beslut för respektive part. Vi kan ta ett exempel. Beställarens arkitekt går runt i byggnaden och pekar på olika golv och väggar och vill ha finare material…

Svea hovrätts dom den 27 januari 2021 om väsentlighetskravet i ABT 06 kap. 8 § 1 vid hävning av entreprenadavtal Bakgrund Beställaren anlitade en underentreprenör för utförande av markarbeten på totalentreprenad.  ABT 06 var bindande avtalsinnehåll. Arbetena försenades och beställaren hävde därför avtalet. Som grund för hävningen åberopade beställaren att entreprenaden hade försenats så att…

Kort checklista för beställaren vid felavhjälpande   1. Glöm inte att reklamera fel Beställaren har en skyldighet att utan dröjsmål skriftligen reklamera fel till entreprenören om beställaren efter att ha tagit entreprenaden, eller del av den i bruk, upptäcker fel eller skada på grund av fel. Skriftlighetskravet är uppfyllt även om reklamationen skickas per e-post…