Allmänna villkor för advokatuppdrag utfört av Advokatfirman Pedersen AB

Inledning och tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Advokatfirman Pedersen AB (”Pedersen”) tillhandahåller sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed gäller också för uppdraget.

När ni anlitar Pedersen anses ni ha accepterat dessa allmänna villkor. Avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande. Villkoren kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på www.pedersen.se. Ändringar gäller endast för uppdrag som har påbörjats efter att den nya versionen har lagts ut på vår webbplats.

Inskränkningar
Dessa villkor gäller endast i den mån annat ej följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

Arvodesdebitering och förskott
För arbete har vi rätt till skäligt arvode, bestämt enligt nedan, jämte tillämplig mervärdesskatt. Om inte annat avtalats bestäms vårt arvode – i enlighet med god advokatsed – med beaktande av uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom handläggarnas skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter.

Vi äger rätt att begära skäligt förskott på arvode och utlägg. Detta kommer att användas till att reglera framtida fakturor. Totalen för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. Utöver våra arvoden kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras.

Fakturering
Vi ska, om inte annat har avtalats i det särskilda fallet, äga rätt att löpande delfakturera utfört arbete. Våra fakturor skall betalas senast 10 dagar från det att fakturan avsänts eller krav på betalning annars framställts. Vid utebliven betalning efter angiven betalningstidpunkt utgår dröjsmålsränta enligt lag. Vi äger även rätt att frånträda lämnat uppdrag om inte betalning sker i rätt tid.

Arvodesdebitering i rättsskyddsärenden
I vissa ärenden kan ersättning för ombudskostnader, i vart fall till viss del, täckas av rättsskyddsförsäkring. Ni ska underrätta oss om ni har en rättsskyddsförsäkring. På er begäran ska vi medverka till att er rättsskyddsförsäkring kan tas i anspråk. Ersättning för kostnader under rättsskyddsförsäkringen är ett mellanhavande mellan försäkringsbolaget och er.

Pedersen fakturerar er och när ärendet är avslutat skickar vi en kostnadsräkning jämte en specificerad arbetsredogörelse med en begäran om utbetalning till er i enlighet med kostnadsräkningen, förutsatt att vi dessförinnan erhållit full betalning för nedlagt arbete.

Det ska noteras att försäkringsbolaget enligt försäkringsvillkoren kan komma att ersätta en begränsad del av vårt biträde, bl.a. på grund av att villkoren innehåller regler om att inte alla åtgärder ersätts. Eventuell differens mellan vad försäkringsbolaget ersätter och vad Pedersen har fakturerat för nedlagt arbete belastas er.

Ansvarsbegränsning

Vår rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter som ni har presenterat för oss. Ni kan därför inte använda eller förlita er på rådgivningen för något annat syfte eller i annan situation eller ändamål än det för vilket vi lämnade rådgivningen. Om vi inte särskilt avtalat annat, åtar vi oss inte att uppdatera de råd vi lämnat med hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.

Vår rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall. Pedersen ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av oss genom vårdslöshet vid uppdragets utförande. Om inte annat överenskommits med er i början av ett uppdrag (eller deluppdrag) är vårt ansvar gentemot er, per uppdrag, begränsat i belopp till 30 miljoner kronor över tre miljoner kronor eller, om vårt arvode för det aktuella uppdraget understiger en miljon kronor begränsas ansvaret till arvodets storlek.

Vårt ansvar omfattar emellertid inte minskning eller bortfall av produktion, omsättning eller vinst, utebliven förväntad besparing eller annan indirekt skada eller följdskada, oavsett om skadan varit svår att förutse eller inte.

Vårt ansvar ska reduceras med belopp som ni kan erhålla enligt försäkring, enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen inte inskränks.

Uppdrag åt konsumenter

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar tvister mellan konsument och advokatbyrå angående tjänst som advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Mer information om konsumenttvistnämnden finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till oss kan komma att behandlas för att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal samt skyldigheter enligt lag, författning och  advokatetikens regler. Uppgifter kan därvid bl.a. komma att behandlas i klientregister och tidredovisningsprogram. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid Pedersen är skyldig att hålla handlingar arkiverade. Se Policy för Behandling av personuppgifter.

Tillämplig lag

Uppdragsavtalet skall vara underkastat svensk materiell rätt.

Tvister

Tvister med anledning av uppdragsavtalet skall hänskjutas till avgörande av svensk domstol.

Advokatfirman Pedersen AB