I en nyligen avkunnad dom från Gällivare tingsrätt, mål nr B 512-20, ålade tingsrätten ett företag som var byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet, ”BAS-U”, att betala en företagsbot om 300 000 kr för arbetsmiljöbrott.

En arbetsplatsolycka inträffade 2018 på en byggarbetsplats. Omständigheterna för olyckan var följande. En person som representerade byggherren var på byggarbetsplatsen för att kontrollera området. Personen gick upp på ett valv. Gjutningsarbetena på valvet var klara och det låg en betongtäckmatta på valvet. Det var ca 4 meter ner till den underliggande nivån under valvet. När personen steg på betongmattan så gav den vika och personen föll ner i schaktet. Personen blev hängande i armarna i schaktet och kunde med hjälp av en annan person som blev vittne till händelsen dra sig upp ur schaktöppningen. Personen ådrog sig inte ringa kroppsskador vid fallet, bland annat i form av en fraktur i armen, skada i axeln och skada på knän.

Av utredningen i målet framkom att det funnits brister på byggarbetsplatsen när det gäller risker för fall och höjdarbeten. Det framkom även att Arbetsmiljöverket vid tidigare inspektioner av byggarbetsplatsen påpekat brister i arbetsmiljöarbetet avseende fallrisk.

För det specifika valvet där olyckan inträffade framkom av utredningen att BAS-U vid två skyddsronder konstaterat brister med fallskyddet. Det fanns inga skyddsräcken eller avspärrningar som hindrade någon från att beträda betongmattan. Det fanns heller inga skyltar som varnade för fallrisk på valvet. BAS-U hade tillskrivit det bemanningsföretag som arbetade på området där olyckan inträffade och påpekat avsaknaden av fallskydd. BAS-U förutsatte därefter att åtgärder vidtogs men vidtog själv inga åtgärder för att säkerhetsställa att bristerna åtgärdades.

Frågan som tingsrätten tog ställning till var bl.a. om företaget som BAS-U hade gjort vad som krävts för att förebygga arbetsplatsolyckan i enlighet med bestämmelserna i arbetsmiljölagstiftningen. Tingsrätten resonerade enligt följande.

Personskadan orsakades på grund av att det schakt som fanns på valvet inte hade försetts med skyddsräcken eller skyddstäckning i enlighet med 59 § AFS 1999:3. Genom att övertäcka schaktet med en mjuk betongmatta hade de som lämnat schaktet snarare gömt det och på så sätt dolt schaktet och öka risken för en fallolycka. Hade åtgärder vidtagits hade olyckan sannolikt inte uppkommit. BAS-U är ansvarig för det övergripande ansvaret för säkerheten på byggarbetsplatsen. Att bemanningsföretaget inte vidtagit åtgärder efter BAS-U:s tillsägelse förtar inte BAS-U:s ansvar i sammanhanget. BAS-U borde ha säkerhetsställt att säkerhetsåtgärder vidtogs och att fallskydd installerades.

Tingsrätten ansåg således att det inte var tillräckligt att BAS-U påpekat bristerna både muntligt och skriftligt till bemanningsföretaget som arbetade på området. BAS-U borde ha agerat mer kraftfullt för att säkerhetsställa att farereducerande åtgärder utfördes. BAS-U hade därmed varit oaktsam. BAS-U hade inte gjort vad som krävts för att förebygga arbetsplatsolyckor för att efterleva bestämmelserna i arbetsmiljölagstiftningen. BAS-U hade därför gjort sig skyldig till ett arbetsmiljöbrott genom att av oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen ålegat denne till förebyggande av ohälsa eller olycksfall och ålades att betala en företagsbot om 300 000 kr.

//Sara Andersson