Frågan om en entreprenör i en samverkansentreprenad (partnering) haft rätt att räkna upp kontraktssumman har nyligen prövats i en hovrättsdom – Hovrätten över Skåne och Blekinges dom i mål nr T 487-21, meddelad 2021-12-06.

Bakgrund

Parterna hade avtalat om AB 04 och ett fast pris om ca 12 miljoner. Entreprenaden utfördes som en samverkansentreprenad där arbetet bedrevs i två faser; projekterings- och byggnationsfas. Vid den första fasen skulle parterna bekräfta och fastställa kontraktssumman för entreprenaden genom ett tilläggsavtal. Det fanns således möjlighet att räkna upp kontraktssumman. Om parterna inte kunde enas om den slutliga kontraktssumman hade beställaren rätt att avbryta entreprenaden. Parterna träffade aldrig något tilläggsavtal trots att detta varit avsikten och påbörjade den andra fasen, utförandefasen, utan tilläggsavtal.

Entreprenören krävde ersättning för tillkommande ca 5 miljoner. I första hand ansåg entreprenören att parterna träffat ett tilläggsavtal om uppräkning av kontraktssumman. I andra hand ansåg entreprenören att parterna vid byggmöte avtalat om att löpande räkning skulle tillämpas och i tredje hand ansåg entreprenören att fråga var om ÄTA-arbeten.

Beställaren bestred entreprenörens talan och menade sig ha kvittningsgilla motkrav avseende förseningsvite, avgående arbeten och skadestånd.

Tingsrätten lämnade entreprenörens talan utan bifall och domen överklagades till hovrätten.

Hovrättens prövning

Hovrätten konstaterade att det stod klart att parternas avsikt varit att ingå ett tilläggsavtal avseende justering av kontraktssumman. Däremot var det enligt hovrätten inte visat, eller ens påstått, att något tilläggsavtal hade ingåtts. Entreprenören vann därför inte framgång med denna grund. Parterna hade inte heller avtalat om vad som skulle gälla om utförandefasen inleddes utan att parterna träffat ett tilläggsavtal.

Entreprenören menade att parterna vid byggmöte avtalat om att alla arbeten som tillkom eller avvek från förfrågningsunderlag skulle ske på löpande räkning. Hovrättens bedömning var att entreprenören inte hade visat att parterna avtalat om löpande räkning. Kontraktssumman skulle därmed inte räknas upp.

Hovrätten tillerkände dock entreprenören rätt till ersättning för vissa godkända ÄTA-arbeten med ca 2,8 miljoner.

 

Domen har överklagats till Högsta domstolen av båda parter. Högsta domstolen har ännu inte meddelat prövningstillstånd i frågan. Ett gott råd till parter i samverkansentreprenader är att tydligt reglera frågan om ersättning i avtalet och i den mån man har för avsikt att träffa tilläggsavtal om kontraktssumman, som i detta fall, att faktiskt ingå ett sådant.

//Elvira Ferrarini