Hovrätten över Skåne och Blekinge har nyligen avkunnat dom i ett mål, mål nr B 2146-15, som rör ett företag som var inblandat i en dödlig sprängolycka på Vångaberget i nordöstra Skåne den 7 oktober 2015. En 25-årig grävmaskinist avled omedelbart när han röjde efter att en sprängning i berget genomförts. Kvarvarande sprängmedel detonerade och orsakade att ett stenblock på uppemot 340 kg slungades genom framrutan på den utlastande grävmaskinen och träffade grävmaskinisten. Hovrätten dömer företaget till en företagsbot på 1 180 000 kronor.

Företagets sprängarbas åtalades först vid tingsrätten och har av tingsrätten dömts för arbetsmiljöbrott som bedömts grovt med motiveringen att han ”gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag eftersom riskerna i arbetet, som varit livsfarliga, krävt särskild uppmärksamhet i arbetet”. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det var styrkt att sprängarbasen under klarläggningen brustit i det ansvar som han haft i sin egenskap av sprängarbas. Tingsrätten menar att sprängarbasen av oaktsamhet orsakade dödsfallet genom att ha underlåtit att tillräckligt undersöka arbetsförhållandena efter sprängningen så att de odetonerade sprängmedlen upptäcktes innan röjningsarbetet fick påbörjas. Tingsrätten kom emellertid fram till sprängarbasen hade en oberoende ställning inom företaget och därför bedömde tingsrätten att det var orimligt att lasta företaget för sprängarbasens brott. Tingsrätten dömde således inte företaget till någon företagsbot.

Både åklagaren och företaget överklagade domen till hovrätten. Åklagaren yrkade att hovrätten skulle höja företagsboten till 3 000 000 kronor. Åklagaren godtog en företagsbot om 1 500 000 kronor för det fall hovrätten inte skulle finna arbetsmiljöbrottet som grovt. Åklagaren motsatte sig eftergift oavsett. Företaget menade att sprängarbasen inte hade varit oaktsam och alltså inte hade begått något brott varför talan om företagsbot skulle helt ogillas av hovrätten.

Även hovrätten konstaterar att sprängarbasen genom oaktsamhet har orsakat dödsolyckan. Till skillnad från tingsrätten bedömer hovrätten att arbetsmiljöbrottet varit av normal svårhetsgrad, det vill säga inte grovt. Hovrätten menar att den oaktsamhet som sprängarbasen gjort sig skyldig till, och som ledde till dödsolyckan, har bestått av att han just vid den aktuella klarläggningen gjorde en ren missbedömning, som han visserligen inte borde ha gjort men som inte framstår som en så pass svår försummelse att den ska anses ha varit av allvarligt slag.

Hovrätten bedömer att brottet motsvarar en företagsbot på 1 200 000 kronor. Till skillnad från tingsrätten finner hovrätten dock inte skäl att efterge företagsboten. Hovrätten har dock valt att jämka boten med 20 000 kronor mot bakgrund av den långa tid som företaget fick vänta på ett rättsligt avslut. Hovrätten dömer därför företaget till en företagsbot på 1 180 000 kronor.

//Dalia Folaih