Bakgrund En nyligen avgjord tvist vid Svea hovrätt (mål 8536-22) kastade ljus över frågan om ansvar vid överlåtelse av bergmassor utan ekonomisk ersättning. Tvisten uppstod när en entreprenör överlämnade bergmassor till en annan entreprenör för användning i ett byggprojekt. Den mottagande entreprenören upptäckte att bergmassorna innehöll sulfid och krävde ersättning för kostnaderna för analys och…

En grundläggande rättighet inom svensk rätt är rätten till en rättvis rättegång. Editionsplikten finns därför för att bidra till i säkerställandet av att den enskilde kommer till sin rätt och får möjlighet att utföra en fullständig utredning vid rättsskipningen. Högsta domstolen har nu, i mål med nummer Ö 1750-20, fastställt att man genom edition har…

Hovrätten över Skåne och Blekinge har nyligen avkunnat dom i ett mål, mål nr B 2146-15, som rör ett företag som var inblandat i en dödlig sprängolycka på Vångaberget i nordöstra Skåne den 7 oktober 2015. En 25-årig grävmaskinist avled omedelbart när han röjde efter att en sprängning i berget genomförts. Kvarvarande sprängmedel detonerade och…

Inom entreprenadrätten finns två centrala begrepp som behandlar entreprenörens skyldighet att avhjälpa fel som framträder, garantitiden och ansvarstiden. I AB 04/ABT 06 kap. 5 § 5 anges att entreprenören ansvarar för fel som framträder under garantitiden. Bestämmelsen skiljer sig från AB 04/ABT 06 kap. 5 § 6 som anger att entreprenören ansvarar för väsentligt fel…

En kommun genomförde en upphandling av ramavtal för mark- och VA-arbeten men beslutade senare att avbryta upphandlingen. Kommunen menade att de två anbuden som hade lämnats inte uppfyllde kraven på anbudets form och innehåll eftersom negativa priser hade lämnats i mängdförteckningarna. Kammarrätten prövades dels om kommunen hade haft skäl att förkasta anbuden, dels om det…

En kommun ingick avtal med en entreprenör om ny- och ombyggnation av en skolidrottshall. Kommunen beviljade senare viss tidsförlängning men när entreprenaden var försenad sju månader även i förhållande till den justerade kontraktstiden hävde kommunen kontraktet. Hovrätten prövade frågan om kommunens hävning var befogad. Hovrätten konstaterade att bestämmelsen i ABT 06 kap 8 § 1…

HFD 2022 Ref 4, mål nr 196-21

  • 10 oktober, 2022
  • Pedersen
  • Nyhet

Målet handlar om det vid upphandlingen av ett ramavtal måste anges ett tak för de varor och tjänster som ska omfattas av ramavtalet, dvs. en övre gräns för hur mycket som totalt sett kan avropas. I målet aktualiserades även frågor kring den skadeprövning som ska göras när en upphandling överprövas vilket är den fråga detta…

I en nyligen avkunnad dom från Svea hovrätt, mål nr T 11800–20, behandlas frågan om en entreprenör ska ha rätt till dels ersättning för reglerbara mängder, dels ersättning för ÄTA-arbeten. Hovrätten har fastställt tingsrättens domslut. Omständigheterna är sådana att en beställare och en entreprenör hade ingått ett totalentreprenadkontrakt avseende renovering av murverk. Enligt kontraktsvillkoren åtog…

HFD dom i mål nr 4471-21: En leverantör vars anbud rätteligen har förkastats av den upphandlande myndigheten till följd av att anbudet inte har uppfyllt ett visst obligatoriskt krav, kan inte anses ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav. HFD meddelade den 7 juli…

Svea hovrätt meddelade nyligen i dom med mål nr T 1061-20 att en beställare inte hade rätt till ersättning trots att terrasskonstruktionen i ett flertal radhus hade orsakat vattenskador. En bostadsrättsförening ingick avtal med totalentreprenör om uppförande av 23 radhus. Totalentreprenören gick i konkurs efter entreprenadtidens utgång men ett annat bolag hade ställt ut garanti…