Svea hovrätt dom den 17 mars 2022 mål nr T 3141-20 rörde ett upprustningsprojekt av en damm där en kommun var beställare och en konsult hade i uppdrag att leverera kompletta bygghandlingar för projektet. ABK 09 var avtalat mellan parterna. Upprustningen av dammen innefattade bland annat en tätskiktskonstruktion som bestod av sex stycken skikt av geotextil, obundet bärlager, geotextil, dammduk, geotextil och överst ett makadamlager. Skadan som upptäckts var ett läckage i tätskiktskonstruktionen.

Enligt ABK 09 kap. 5 § l ansvarar konsulten för skada som denne orsakat beställaren genom bristande fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet vid genomförande av uppdraget. Har beställaren visat att en skada uppstått och gjort sannolikt att skadan berott på en felaktighet i konsultens handlingar eller en underlåtenhet av konsulten, ska konsulten för att fria sig från ansvar visa att denne inte är ansvarig för skadan.

Frågan som hovrätten skulle ta ställning till var om läckaget i tätskiktskonstruktionen berodde på felaktigheter och brister i konsultens handlingar och om konsulten därmed brustit i fackmässighet och åsidosatt sedvanlig omsorg vid genomförande av uppdraget. Relevant för bedömningen var att konsulten hade föreskrivit att packning inte skulle utföras ovan dammduken och att makadamlagret skulle läggas ut och jämnas till med stor försiktighet för att inte orsaka skador på tätskiktet. Vid utförandet hade entreprenören använt sig av ett fordon vid utläggningen av makadamlagret på dammduken.

Hovrättens bedömning tog sikte på hur utläggningen av makadamlagret ovanför dammduken utfördes, om korrekt metod använts och om konsulten borde föreskrivit en viss metod för utförandet.

Sakkunniga i målet hade olika uppfattning om användning av fordon ovan duken var en fackmässig metod. Sakkunniga var vidare oense om betydelsen att konsulten föreskrivit att packning inte skulle utföras ovan dammduken och att makadamlagret skulle läggas ut och jämnas till med stor försiktighet för att inte orsaka skador på tätskiktet.

Hovrätten ansåg dock att konsultens föreskrifter om stor försiktighet var betydelsefullt i sammanhanget och att detta torde erfordra särskilda försiktighetsåtgärder av entreprenören vid utförandet. Enligt hovrätten borde entreprenören försäkrat sig om att vald metod för att utföra tätskiktet var fackmässig med hänsyn till omständigheterna i den enskilda entreprenaden. Entreprenören borde även förstått att sannolikheten i just det här fallet var hög för att skador skulle uppkomma på dammduken vid utläggning av makadamlagret med fordon. Entreprenören hade därför inte agerat fackmässigt.

Hovrättens bedömde att konsultens föreskrifter om stor försiktighet vid utförandet var tillräckligt för att konsulten skulle utföra sitt uppdrag fackmässigt och med den omsorg som kan förväntas. Kommunen hade därför inte visat att det förekommit brister i bygghandlingarna eller att konsulten brustit i fackmässighet eller åsidosatt sedvanlig omsorg. Inget konsultansvar var aktuellt.

//Sara Andersson