En entreprenadtvist kan enligt AB 04 och ABT 06 prövas antingen av allmän domstol eller genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande. Det står alltid parterna fritt att avtala om tvisteforum, dvs. var tvisten ska prövas. Om parterna däremot inte avtalat om tvisteforum och AB 04/ABT 06 utgör avtalsinnehåll gäller bestämmelserna i 9-10 kap. AB 04/ABT 06.

Svea hovrätt har nyligen prövat frågat om en skiljenämnd var behörig att pröva en entreprenadtvist eller om tvisten rätteligen skulle prövas i domstol. Tvisten gällde ett entreprenadavtal med AB 04 avtalat. 9 kap. 1 § AB 04 föreskriver att tvist på grund av kontraktet ska avgöras av allmän domstol om det omtvistade beloppet inte uppenbart överstiger 150 prisbasbelopp. I annat fall ska tvisten avgöras genom skiljedom.

Beställaren yrkade att hovrätten skulle fastställa att skiljenämnden var obehörig att avgöra tvisten. Beställaren ansåg att parterna avtalat om svensk domstol. Entreprenören ansåg däremot att parterna avtalat om skiljeförfarande. Parterna var överens om att avsteg från AB 04 skulle göras i kontraktet och att det omtvistade beloppet översteg beloppsgränsen om 150 prisbasbelopp. Frågan var om 9 kap. 1 § AB 04 gällde oförändrat eller om parterna hade avtalat om allmän domstol.

I kontraktet hade parterna upptagit avtalsvillkor från de administrativa föreskrifterna (AFC-koder). I kod AFC.111 i kontraktet hade parterna tagit med ändringar i AB 04. I kontraktet fanns även ett avtalsvillkor i kod AFC.9. AFC.9 föreskrev i första stycket att ”tvister som härrör från avtalet eller utförandet av kontraktsarbetena ska bestämmas i enlighet med AB 04”. I andra stycket föreskrevs dock att ”tvister ska avgöras i Stockholm i svensk domstol och förfarandet ska hållas på svenska”.

Hovrätten påtalade att de två styckena i kod AFC.9 var motstridiga men att koden läst i sin helhet talade för att man avtalat om 9 kap. 1 § AB 04. Hovrätten beaktade även avtalets systematik i övrigt och tog särskilt fäste på de ändringar i AB 04 som upptagits i kod AFC.111. Parterna hade nämligen tagit med både fasta bestämmelser och täckbestämmelser i AFC.111 trots att täckbestämmelser inte behöver tas med enligt AB 04:s formkrav. Kod. AFC.9 fanns inte med i sammanställningen men eftersom parterna tagit med övriga täckbestämmelser i sammanställningen ansåg hovrätten att avtalets systematik talade för att ändring av 9 kap. 1 § AB 04 skulle återfinnas även i AFC.111. Hovrättens sammantagna bedömning var, utifrån tolkningen av avtalet, att parterna inte kommit överens om avsteg från 9 kap. 1 § AB 04 och att skiljenämnden var behörig att avgöra tvisten.

Ett gott råd är därför att se till att tvisteforum avtalas tydligt i kontraktet. Ett annat råd är att se över vilka bestämmelser som tas med i sammanställningen i AFC.111 över ändringar i AB 04. Fasta bestämmelser ska tas upp men täckbestämmelser behöver inte tas upp. Tas täckbestämmelser upp är det viktigt att man tar med alla och inte glömmer någon.

Svea hovrätts dom i mål nr T 5129-21 meddelad 2021-12-21.

//Elvira Ferrarini