Heldagskurs lagen om offentlig upphandling (LOU)

Kursprogram, LOU : lagen om offentlig upphandling, heldag på dagtid

Fr o m den 1 januari 2008 finns två nya lagar rörande LOU; en lag som omfattar den s k klassiska sektorn och en lag för den s k försörjningssektorn, dvs. vatten energi, transporter, och posttjänster.

 • Genomgång av de grundläggande EU-rättsliga principerna som all upphandling grundas på med konkreta exempel från entreprenadupphandlingar och andra upphandlingar. Vad får den upphandlande göra och vilka krav får ställas, får komplettering ske av anbud m m.
 • Upphandlingsförfarandena, vilka kontakter får ske mellan upphandlande myndighet och anbudsgivare, när får den upphandlande myndigheten förhandla och vad får den upphandlande myndigheten förhandla om mm.
 • En analys och genomgång av kvalificeringsfasen och utvärderingsfasen, skillnaden, syfte m m, får referenser utvärderas, hur undvika sammanblandning av de olika faserna som inte får se mm.
 • Utvärderingskriterium, vilka krav finns på ett utvärderingskriterium, vad anger praxis, vad får utvärderas, får vad som helst utvärderas, vad syftar ett utvärderingskriterium ytterst till m m
 • En djupgenomgång av de nya reglerna om ramavtal och de tre olika typerna av ramavtal som anges i 5 kap LOU ramavtal med en enda leverantör, ramavtal med flera leverantörer och förnyad konkurrensutsättning.
 • Anbudens giltighet, vad gäller när anbudens giltighet gått ut?
 • Avbrytande av upphandling; när får den upphandlande myndigheten avbryta en upphandling, vilka risker tar en upphandlande myndighet när en upphandlande myndighet avbryter en upphandling.
 • Sekretessen och upphandling, vilka bestämmelser gäller under en upphandling, hur bör en upphandlande myndighet agera när en förfrågan kommer om att får ut ett inlämnat anbud i en pågående upphandling.
 • Tilldelningsbeslutet, den viktigaste handlingen i en upphandling, vilka krav finns på på tilldelningsbeslut, utformning av tilldelningsbeslut m m.
 • Överprövning och skadestånd, hur går processen i förvaltningsrätten till, vad händer när en ansökan om överprövning lämnas in till förvaltningsrätten, genomgång vanliga spörsmål i domstolarna.

Du hittar fler utbildningar på vår Utbildningssida.

Därför ska du välja Pedersen

Advokatfirman Pedersen är vi inriktade på att tillgodose det moderna affärslivets behov av snabb och tillförlitlig juridisk rådgivning. Hos oss får du kvalificerad rådgivning inom affärsjuridikens alla områden, men tonvikten i vår verksamhet ligger på entreprenadrätt, konsulträtt, offentlig upphandling och fastighetsrätt. Vi håller regelbundet kurser och utbildningar. Läs mer om dessa på vår Utbildningssida.

  Intresseanmälan