Svea hovrätts dom 2019-04-29 mål nr T 6110-18 handlar om ett byggföretag (entreprenören) som ingick ett avtal med ett annat företag (beställaren) avseende totalrenovering av en bostadsrättslägenhet. I parternas entreprenadavtal ingick standardavtalet AB 04. Enligt avtalet skulle kontraktsarbetena varit färdigställda ett visst datum. Entreprenaden färdigställdes dock inte vid denna tidpunkt. I målet var det bland annat tvistigt om entreprenaden var avlämnad och godkänd och i så fall tidpunkt för detta eller om entreprenören i stället varit i dröjsmål.

Hovrätten konstaterade att e-postmeddelanden som entreprenören skickat till beställaren, sedda tillsammans, talade för att entreprenören uppmärksammat beställaren på att arbetena i lägenheten varit färdigställda. Hovrätten ansåg dock att det av respektive e-postmeddelande inte gick att dra slutsatsen att entreprenaden har varit färdigställd. Hovrätten uttryckte att entreprenören inte med tillräcklig tydlighet gjort gällande för beställaren att de ansett att slutbesiktning bör genomföras. Hovrätten gjorde därför bedömningen att entreprenaden inte kunde anses avlämnad och godkänd.

Hovrätten ansåg att entreprenaden i stället var avlämnad och godkänd när slutbesiktningen genomfördes. Hovrätten konstaterade bland annat att de formkrav som anges i AB 04 avseende slutbesiktning får ses i ljuset av de ingripande rättsverkningar som en sådan besiktning medför. Hovrätten uttalade att som utgångspunkt bör krävas att de formkrav som parterna har avtalat om har följts för att en slutbesiktning ska anses giltig. I aktuellt fall bedömde hovrätten att en giltig slutbesiktning hade skett trots att formkraven som finns i AB 04 inte hade följts. Entreprenaden ansågs avlämnad och godkänd när slutbesiktningen verkställdes.

Vad gäller om beställaren varit i dröjsmål med att färdigställa entreprenaden menade hovrätten att så inte har varit fallet på grund av att entreprenören haft rätt till tidsförlängning. Hovrätten kom fram till att beställaren skulle betala största delen av det belopp entreprenören hade yrkat.

Ett gott råd är att vara tydlig vid anmälan av en färdigställd entreprenad. I aktuellt fall ansågs inte vissa e-postmeddelanden som entreprenören skickat till beställaren vara tillräckligt tydliga för att dra slutsatsen att entreprenaden varit färdigställd. Värt att notera är att av AB 04 kap. 7 § 2 första stycket framgår att entreprenören endast behöver anmäla att entreprenaden är färdigställd om entreprenaden färdigställs efter kontraktstidens utgång. En sådan anmälan behöver alltså inte ske om entreprenaden är färdigställd vid kontraktstidens utgång.

//Dalia Folaih