Måste beställaren låta kalla till slutbesiktning även om entreprenaden inte är klar?

Slutbesiktning ska, om parterna inte avtalat om annat, verkställas vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd.

Entreprenören är skyldig att i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning.

Det är beställarens skyldighet att, efter att entreprenören underrättat om när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning, att utse en besiktningsman som ska kalla parterna till slutbesiktning.

Fråga som stundom uppkommer är om beställaren måste låta kalla till slutbesiktning även om entreprenören inte har färdigställt arbetena, dvs. när beställaren vet att entreprenaden inte kommer att kunna godkännas.

Om beställaren, trots entreprenörens underrättelse, underlåter att låta kalla till slutbesiktning blir konsekvensen att entreprenaden anses godkänd och avlämnad från den dag då besiktning rätteligen skulle ha verkställts, vilket följer av 7 kap. 12 § sjunde stycket AB 04/ABT 06. Detta gäller alltså trots att entreprenaden inte är färdigställd och därmed inte skulle godkänts för det fall slutbesiktning hållits.

Rådet är därför att beställaren alltid ska låta kalla till slutbesiktning så fort entreprenören anmäler entreprenaden färdigställd och tillgänglig för slutbesiktning. Om besiktningsmannen vid slutbesiktning bedömer att entreprenaden uppenbarligen inte är så färdigställd att den kan godkännas så ska besiktningsmannen avbryta besiktningen och föreskriva ny slutbesiktning. Vid en avbruten slutbesiktning så är det entreprenören som ska betala ersättning till besiktningsmannen. Så det kostar ingenting för beställaren att låta kalla till slutbesiktning i detta fall. Beställaren har mer att förlora på om beställaren inte kallar till slutbesiktning och därmed riskerar att entreprenaden ändå förklaras godkänd trots att den inte färdigställts.

 

/ Elvira Ferrarini