Kort checklista för beställaren vid felavhjälpande

 

1. Glöm inte att reklamera fel

Beställaren har en skyldighet att utan dröjsmål skriftligen reklamera fel till entreprenören om beställaren efter att ha tagit entreprenaden, eller del av den i bruk, upptäcker fel eller skada på grund av fel. Skriftlighetskravet är uppfyllt även om reklamationen skickas per e-post men beställaren rekommenderas att säkerställa att entreprenören har bekräftat mottagandet av reklamationen.

Vid för sen reklamation blir beställaren ersättningsskyldig för den merkostnad som för sent framförd reklamation orsakat entreprenören. Motsvarande gäller om beställaren borde ha upptäckt fel eller skada tidigare än vad som faktiskt skett.

För fel som besiktningsmannen inte noterat i utlåtandet över slutbesiktning, men som förelegat och varit synliga vid slutbesiktning, har beställaren sex månader på sig att reklamera felen till entreprenören. Om felet är väsentligt har beställaren dock 18 månader på sig att reklamera felen till entreprenören. I annat fall krävs det att felen ska ha varit dolda för att beställaren ska kunna göra gällande felen och kräva felavhjälpande av entreprenören.

 

2. Låt entreprenören få avhjälpa felen

Entreprenören har såväl en rättighet som skyldighet att avhjälpa fel i entreprenaden. Avhjälpandet sker på bekostnad av entreprenören. Om en beställare, av något skäl, inte vill att entreprenören ska avhjälpa felen och tar in en annan entreprenör för att avhjälpa felen får beställaren själv stå för kostnaden att avhjälpa felen. Rådet är därmed att låta entreprenören få avhjälpa felen. Om entreprenören däremot avböjer att avhjälpa felen har beställaren rätt att anlita en annan entreprenör för felavhjälpande, vilket då bekostas av den första entreprenören.

 

 

/ Elvira Ferrarini