Vem har egentligen behörighet att beställa ÄTA-arbete?

Det är viktigt att redan från början klargöra vem som är behörigt ombud för entreprenör och beställare och kan fatta bindande beslut för respektive part. Vi kan ta ett exempel. Beställarens arkitekt går runt i byggnaden och pekar på olika golv och väggar och vill ha finare material och andra snickerier än vad som framgår av kontraktet. Entreprenören påpekar att ”visst, det går bra men det kostar extra”. Arkitekten svarar ”ja men det får kosta huvudsaken är att det blir fint”. Entreprenören utför arbetena och fakturerar beställaren. Beställaren slår bakut och anser att detta har beställaren inte beställt och om någon sådan beställning är gjord har denne person inte varit behörig att fatta sådana beslut. Vad gäller, är ÄTA-arbetet beställt?

Enligt 3 kap. 1 § AB 04 ska varje part utse ombud för entreprenaden. Detta ombud har behörighet att med bindande verkan företräda sin huvudman i frågor som rör entreprenaden och träffa ekonomiska och andra uppgörelser.

Det är alltså viktigt att både entreprenör och beställare har behöriga ombud som kan träffa överenskommelser avseende entreprenaden under entreprenadens gång. Detta måste kunna göras av personer som kan fatta bindande beslut. Det är även viktigt att varje part vet vem som är behörigt ombud hos motparten. Det är därför denna bestämmelse i 3 kap. 1 § AB 04 finns. Detta ombud ska vara en namngiven och fysisk person. Om en part vill inskränka sitt ombuds befogenhet är det även viktigt att underrätta motparten att ombudet till exempel inte längre är behörig att beställa ÄTA-arbeten. Om en sådan underrättelse inte sker har motparten rätt att lita på att ombudet är behörigt och har befogenhet att beställa ÄTA-arbetet. Ett råd är att göra denna underrättelse skriftligen.

Vid vilken tidpunkt ska man ange vem som är behörigt ombud? Entreprenören bör redan i sitt anbud ange vem som är behörigt ombud för denne. Därefter bör entreprenören begära in besked från beställaren vem som är dennes ombud. Startmötet är sedan ett bra tillfälle att klargöra vem utöver ombudet som har behörighet att beställa ÄTA-arbeten, hur ÄTA-arbeten ska beställas osv.

I 3 kap. 2 § AB 04 anförs det att ett startmöte ska hållas innan entreprenaden påbörjas. Vid detta startmöte ska parterna gå igenom kontraktshandlingarna, klargöra frågor om behörighet för andra än ombuden, precisera formerna för informationsutbyte mellan parterna samt behandla övriga frågor av betydelse för parternas samverkan. I andra stycket framgår det att mellan parterna är krav på skriftlighet uppfyllt genom anteckning i protokoll från startmöte.

Entreprenören ska aldrig ta order eller göra upp något avseende entreprenaden med någon annan än ett behörigt ombud för beställaren. Om detta inte är möjlig, och entreprenören tvingas fatta beslut avseende entreprenaden med annan än beställarens ombud, ska entreprenören se till att få en skriftlig bekräftelse av beslutet från ombudet eller få in det skriftligen i byggmötesprotokoll eller i dagbok. Det är även viktigt för beställaren att klargöra internt vem som har behörighet att till exempel beställa ÄTA-arbetet i syfte att undvika överraskningar likt den i det inledande exemplet.

 

Tänkt alltså på att klargöra behörigt ombud från början. Detta slarvas det tyvärr med och det kan bli kostsamt för både entreprenör och beställare…

 

/ Johanna Bjälkander