Kan en entreprenör vid en utförandeentreprenad bli ansvarig för funktion? – Takkupemålet (NJA 2009 s 388)

 

Omständigheterna i målet

Beställaren och entreprenören ingick ett avtal om uppförande av ett flertal bostadshus. När slutbesiktningen verkställdes upptäcktes fuktskador i anslutning till ett antal takkupor. Beställaren väckte talan mot entreprenören och krävde skadestånd på grund av att husen var behäftade med fel avseende takkuporna.

Parterna hade avtalat om att AB 72 (dåvarande motsvarighet till AB 04) skulle gälla för entreprenaden. Detta standardavtal används huvudsakligen för utförandeentreprenader. Utgångspunkten för en utförandeentreprenad är att beställaren projekterar och entreprenören utför arbetena. Detta kan jämföras med totalentreprenader där entreprenören ansvarar för både projektering och utförande.

Trots att parterna hade avtalat om AB 72 tillhandahöll entreprenören vissa konstruktionsritningar, bland annat avseende takkuporna. I parternas avtal fanns även följande bestämmelser:

”Under garantitiden har entreprenören fullt ansvar för fel och brist, som har samband med projektets funktion, oavsett om bristen eller felet påtalats vid slutbesiktningen eller inte”

”Kontraktssumman omfattar en fullt färdig funktionell produkt”

 

Frågorna i målet

Hade entreprenören åtagit sig ett särskilt ansvar för konstruktion och funktion för de i målet aktuella takkuporna?  Eller följer ett ansvar av AB 72 kap 1 § 9 (motsvarighet till AB 04 kap 1 § 6)?

 

AB 04 kap 1 § 6 st 1-2

För riktigheten av uppgifter, undersökningsmaterial och tekniska lösningar ansvarar den part som tillhandahållit dem. Detsamma gäller utsättning som en part tillhandahållit.

Motpartens godkännande inskränker inte ansvaret enligt föregående stycke.

 

Högsta domstolen

Högsta domstolen anförde att mellanformer av AB/ABT är vanliga och att funktionsansvaret inte kan fördelas efter vilket standardavtal som valts eller om entreprenaden betecknats som totalentreprenad eller utförandeentreprenad. Hänsyn måste tas till vad som i övrigt framgår av kontraktshandlingarna.

Högsta domstolen fastslog att entreprenören genom bestämmelserna i avtalet (se ovan) åtagit sig ett ansvar för de lämnade uppgifterna.

Högsta domstolen utredde sedan innebörden av AB 72 kap 1 § 9 och kom fram till följande slutsats. Entreprenören som tillhandahållit konstruktionsritningarna för takkuporna ansvarar som utgångspunkt för att dessa är lämpliga. Annars måste motparten uttryckligen ta över ansvaret. Beställarens godkännande innebär inte att beställaren tar över ansvaret och befriar därmed inte entreprenören från ansvar.

 

Slutsats

Oavsett om man avtalar om AB eller ABT och oavsett om man kallar entreprenaden för en totalentreprenad eller en utförandeentreprenad, ansvarar den part som tillhandahåller en ritning för dess lämplighet. För att gå fri från ansvar krävs att den andra parten uttryckligen övertar ansvaret. Ett godkännande räcker inte för att ansvaret ska tas över av motparten.

 

 

/ Daniela Demirtas