En kommun ingick avtal med en entreprenör om ny- och ombyggnation av en skolidrottshall. Kommunen beviljade senare viss tidsförlängning men när entreprenaden var försenad sju månader även i förhållande till den justerade kontraktstiden hävde kommunen kontraktet. Hovrätten prövade frågan om kommunens hävning var befogad.

Hovrätten konstaterade att bestämmelsen i ABT 06 kap 8 § 1 första punkten avser ett förväntat dröjsmål eftersom den avser situationen då beställaren bedömer att entreprenaden inte kommer att bli färdigställd inom kontraktstiden. Enligt hovrätten är det däremot rimligt att ett konstaterat dröjsmål ska ses som en kompletterande hävningsgrund enligt bestämmelsen.

En förutsättning för att hävningen ska anses varit befogad är att förseningen har medfört en väsentlig olägenhet för kommunen. Vid hävningstillfället var entreprenaden redan sju månader försenad. En hel del arbete återstod och enligt entreprenörens tidplan skulle entreprenaden vara färdigställd mer än ett år senare än avtalat. Enligt hovrätten var den försening som förelåg redan vid hävningstillfället av sådan omfattning att det talar för att det var en väsentlig olägenhet för kommunen. Förseningen hade dessutom haft konsekvenser för det lokala föreningslivet. Den betydande förseningen hade därför medfört en väsentlig olägenhet för kommunen och hävningen bedömdes varit befogad.

//Catharina Lilliehöök