En kommun genomförde en upphandling av ramavtal för mark- och VA-arbeten men beslutade senare att avbryta upphandlingen. Kommunen menade att de två anbuden som hade lämnats inte uppfyllde kraven på anbudets form och innehåll eftersom negativa priser hade lämnats i mängdförteckningarna. Kammarrätten prövades dels om kommunen hade haft skäl att förkasta anbuden, dels om det hade funnits sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen.

Kommunen menade att med pris avses endast positiva priser. Om negativa à-priser lämnas i en mängdförteckning är det snarare fråga om en rabatt eller ersättning till kommunen och det, menade kommunen, hade inte efterfrågats. Entreprenören som ansökte om överprövning menade att kommunen hade haft att räkna med negativa priser eftersom det inte framgick av förfrågningsunderlaget att negativa priser inte fick lämnas. Detta höll kammarrätten med om. Ett pris i den aktuella upphandlingen kunde därför omfatta även negativa priser. Kommunen hade därför inte haft skäl att förkasta anbud med negativa priser.

Det saknas bestämmelser i LOU om när en upphandling får avbrytas men enligt praxis krävs sakligt godtagbara skäl. Eftersom kommunen inte hade skäl att förkasta anbuden menade kammarrätten att det inte fanns sakligt godtagbara skäl att avbryta upphandlingen med anledning av bristande konkurrens. Kommunen menade att även att utvärderingsmodellen inte skulle säkerställa att det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet skulle antas eftersom det fanns anledning att misstänka att det förekom ”taktisk prissättning”. Enligt kammarrätten finns inget generellt förbud mot taktisk prissättning och inga uppgifter talade för att det skulle ha förekommit i upphandlingen, särskilt med anledning av att endast två poster i en mängdförteckning om 600 poster hade negativa priser. Det ansågs därför inte vara ett sakligt godtagbart skäl. Inte heller risken att negativa priser skulle kunna leda till ekonomiska och finansiella svårigheter för anbudsgivarna vid utförandet av arbetet var enligt kammarrätten ett sakligt godtagbart skäl att avbryta upphandlingen. Kammarrätten menade att anbudsgivaren som ansökt om överprövning lidit skada av kommunens beslut att avbryta upphandlingen. Beslutet skulle därför upphävas och rättelse av upphandlingen skulle ske på så sätt att anbudsgivarens anbud skulle utvärderas vid en ny utvärdering.

//Catharina Lilliehöök