I en nyligen avkunnad dom från Svea hovrätt, mål nr T 11800–20, behandlas frågan om en entreprenör ska ha rätt till dels ersättning för reglerbara mängder, dels ersättning för ÄTA-arbeten. Hovrätten har fastställt tingsrättens domslut.

Omständigheterna är sådana att en beställare och en entreprenör hade ingått ett totalentreprenadkontrakt avseende renovering av murverk. Enligt kontraktsvillkoren åtog sig entreprenören att för beställarens räkning utföra reparation i enlighet med vissa angivna kontraktshandlingar.

Av § 6.12 i entreprenadkontraktet framgår att entreprenören har rätt till ersättning för reglerbara mängder på närmare preciserat sätt. Av § 6.24 i entreprenadkontraktet framgår att fakturering för reglerbara mängder får ske högst en gång per månad efter det att uppmätning av utförda arbeten och värdering godkänts och verifikaten gällande fakturerat kontraktsarbete presenterats för beställaren och godkänts.

Hovrätten skriver att entreprenören har haft rätt till ersättning för vissa reglerbara mängder enligt entreprenadkontraktet och att entreprenören också fakturerat och fått betalt för sådana ytterligare mängder. Hovrätten menar dock att entreprenören inte har närmare preciserat vilket arbete de nu tillkommande mängderna skulle avse. Inte heller har entreprenören fört fram något skäl som skulle kunna berättiga dem att framställa kraven först efter det att entreprenaden avslutats och slutfakturering skett. Entreprenören har således inte kunnat styrka att de har rätt till ersättning för ytterligare reglerbara mängder. Entreprenörens talan kunde därför inte vinna bifall i denna del.

Vad avser ÄTA-arbetena har hovrätten i sin prövning tagit ledning av § 6.11 i entreprenadkontraktet, som anger att ersättning för ÄTA-arbeten ska utgå när arbetet är beordrat genom skriftlig beställning eller beställning dokumenterad i byggmötesprotokoll. Det har inte visat sig finnas sådan beställning av de arbeten som entreprenören anser sig ha rätt till, varken skriftlig eller muntlig. Det har heller inte visat sig röra sig om arbeten som entreprenören har haft rätt att fakturera utanför det fasta priset. Mot den bakgrunden ansåg hovrätten att det varken är visat att ett avtal har ingåtts med det innehåll som entreprenören gör gällande eller att arbetena inte ingick i det fasta priset för entreprenaden. Entreprenörens talan kunde därför inte heller vinna bifall vad avser ÄTA-arbetena.

//Dalia Folaih