HFD mål nr 4998-20: LOU är inte tillämplig mellan statliga myndigheter under regeringen Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) slog nyligen fast i en dom den 10 juni 2021 mål nr 4998-20 att upphandlingar mellan statliga myndigheter under regeringen inte omfattas av det upphandlingsrättsliga regelverket. Bakgrunden i målet var följande. En upphandlande myndighet genomförde en offentlig upphandling av…

Får entreprenören vägra beställaren att ta en färdigställd del av entreprenaden i bruk? Enligt 5 kap. 2 § AB 04/ABT har beställaren rätt att efter samråd med entreprenören under entreprenadtiden ta ej avlämnad del av entreprenaden i bruk. Om beställaren gör detta så ansvarar beställaren för skada på entreprenaden på grund av brukandet samt för…

Rättsfall om det utrymme som den upphandlande enheten har gällande val av utvärderingsmodell enligt LUF Mål nr 728-21 med dom meddelad 26 maj 2021 rörde en offentlig upphandling som reglerades av LUF, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. Föremål för upphandlingen var konsulttjänster. Upphandlingsprocessen var indelad i flera steg där leverantörer först skickar en ansökan…

Mål nr 212-21

  • 17 maj, 2021
  • Pedersen
  • Nyhet

Mål nr 212-21 Kammarrätten i Sundsvall har i en dom från 2021-03-26 fastslagit att utelämnat pris för kod i mängdförteckning inte är att likställa med ett pris motsvarande noll kr. I upphandlingen som var föremål för prövning i målet var ett obligatoriskt krav att fylla i samtliga prisposter i prisformuläret.   Bakgrund Trafikverket genomförde en…

Prisförändringar med anledning av Covid Det har väl inte undgått någon att Covid har vänt upp och ner på vardagen, inte minst har det fått konsekvenser i våra entreprenader. Entreprenader har försenats i starten, vilket givetvis även påverkar sluttider. Vi har drabbats av hinder under pågående entreprenader, vilket också har medfört konsekvenser för alla inblandade….

Inom skälig tid eller inte? Nytt hovrättsavgörande om reklamation mellan entreprenörer   Ett nytt avgörande från hovrätten över Skåne och Blekinge publicerades den 16 april 2021, mål nr T 3168-20. Målet berörde den för entreprenadrättens ständigt aktuella och viktiga fråga om reklamation av fel i entreprenaden hade skett inom skälig tid eller inte.   Omständigheterna…

Beställarens byggarbetsmiljöansvar i korthet När beställaren låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete så har beställaren, i egenskap av byggherre, ett byggarbetsmiljöansvar innefattande flera skyldigheter. Om beställaren inte iakttar dessa skyldigheter kan beställaren påföras sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket eller åläggas att betala företagsbot för arbetsmiljöbrott. En juridisk person kan inte begå eller dömas till straffrättsligt ansvar för…

Covid-19 och AB 04/ABT 06: tidsförlängning och hinder   Ett år av Covid-19 har nu gått och entreprenadbranschen fortsätter att påverkas av pandemin. Ett vanligt problem som har uppmärksammats är tidsförlängning och hinder till följd av covid-19. Bestämmelsen om tidsförlängning och hinder finner vi i AB/ABT kap. 4 § 3. Covid-19 aktualisera flertalet punkter i…

Fråga om ramavtalets exklusivitet   Innebär ett upphandlat ramavtal en exklusiv rätt för en leverantör att utföra de tjänster som omfattas av ramavtalet och är den upphandlande myndigheten skyldig att avropa från ramavtalet? Detta är något som Svea hovrätt tog ställning till i en dom från 22 juni 2020 med mål nr T 8524-19.  …

Måste beställaren låta kalla till slutbesiktning även om entreprenaden inte är klar? Slutbesiktning ska, om parterna inte avtalat om annat, verkställas vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd. Entreprenören är skyldig att i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för…