Måste beställaren låta kalla till slutbesiktning även om entreprenaden inte är klar? Slutbesiktning ska, om parterna inte avtalat om annat, verkställas vid kontraktstidens utgång eller, om entreprenaden färdigställs senare, utan dröjsmål efter det att entreprenaden anmälts vara färdigställd. Entreprenören är skyldig att i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara färdigställd och tillgänglig för…

Kan en entreprenör vid en utförandeentreprenad bli ansvarig för funktion? – Takkupemålet (NJA 2009 s 388)   Omständigheterna i målet Beställaren och entreprenören ingick ett avtal om uppförande av ett flertal bostadshus. När slutbesiktningen verkställdes upptäcktes fuktskador i anslutning till ett antal takkupor. Beställaren väckte talan mot entreprenören och krävde skadestånd på grund av att…

Konsten att kräva skadestånd Att kräva skadestånd är en konst, både när kravet riktar sig mot entreprenören som konsulter. Samtliga standardavtal (AB 04, ABT 06 och ABK 09) innehåller begränsningar i tid om hur långt efter fel/skadan har inträffat. Detta eftersom man anser att mottagaren av ett skadeståndskrav har ett befogat intresse att inom kort…

Vem har egentligen behörighet att beställa ÄTA-arbete? Det är viktigt att redan från början klargöra vem som är behörigt ombud för entreprenör och beställare och kan fatta bindande beslut för respektive part. Vi kan ta ett exempel. Beställarens arkitekt går runt i byggnaden och pekar på olika golv och väggar och vill ha finare material…

Svea hovrätts dom den 27 januari 2021 om väsentlighetskravet i ABT 06 kap. 8 § 1 vid hävning av entreprenadavtal Bakgrund Beställaren anlitade en underentreprenör för utförande av markarbeten på totalentreprenad.  ABT 06 var bindande avtalsinnehåll. Arbetena försenades och beställaren hävde därför avtalet. Som grund för hävningen åberopade beställaren att entreprenaden hade försenats så att…

Kort checklista för beställaren vid felavhjälpande   1. Glöm inte att reklamera fel Beställaren har en skyldighet att utan dröjsmål skriftligen reklamera fel till entreprenören om beställaren efter att ha tagit entreprenaden, eller del av den i bruk, upptäcker fel eller skada på grund av fel. Skriftlighetskravet är uppfyllt även om reklamationen skickas per e-post…