Beställarens byggarbetsmiljöansvar i korthet

När beställaren låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete så har beställaren, i egenskap av byggherre, ett byggarbetsmiljöansvar innefattande flera skyldigheter. Om beställaren inte iakttar dessa skyldigheter kan beställaren påföras sanktionsavgifter från Arbetsmiljöverket eller åläggas att betala företagsbot för arbetsmiljöbrott. En juridisk person kan inte begå eller dömas till straffrättsligt ansvar för arbetsmiljöbrott. Däremot kan en fysisk person i ledande befattning, så som beställarens VD, bli straffrättsligt ansvar för arbetsmiljöbrott.

Som byggherre ska beställaren se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas under varje skede av planeringen och projekteringen när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet.

Beställaren är även skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) och en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (Bas-U). Det åvilar Byggherren att säkerställa att de som utses till Bas-P och Bas-U har den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för uppdraget. Vidare ska beställaren kontrollera att de uppgifter som Bas-P respektive Bas-U ansvarar för faktiskt utförs. Beställaren har därmed ett s.k.  ”back up ansvar”. Detta innebär i praktiken att om Bas-P och/eller Bas-U inte utför sina uppgifter så ankommer det på Byggherren, i detta fall beställaren, att ombesörja detta.

För byggarbetsplatser av en viss storlek ska beställaren även upprätta en förhandsanmälan av byggarbetsplatsen som ska skickas in till Arbetsmiljöverket innan arbetena påbörjas.

Beställaren ska även se till att arbetsmiljöplan upprättas innan byggarbetsplatsen etableras. En arbetsmiljöplan måste upprättas antingen om förhandsanmälan krävs eller om arbeten med särskild risk ska bedrivas.

 

Förutsättningar för ansvarsöverlåtelse

Många beställare vill överlåta byggarbetsmiljöansvaret till någon annan och det finns även möjlighet till sådan överlåtelse. För att överlåtelse ska kunna ske krävs dels att beställaren anlitar en självständig uppdragstagare, dels att överlåtelse görs skriftligen. Överlåtelse av byggarbetsmiljöansvaret kan göras helt eller delvis. Antingen överlåts endast ansvaret för planering och projektering, endast ansvaret för utförandet eller så överlåts ansvaret i sin helhet.

Om beställaren vill överlåta byggarbetsmiljöansvaret till en entreprenör krävs att entreprenören uppfyller kravet på självständighet. Detta är möjligt i en s.k. generalentreprenad där beställaren endast har avtal med en entreprenör. Vid en s.k. delad entreprenad är ansvarsöverlåtelse dock inte möjlig. Detta eftersom beställaren vid en delad entreprenad har avtal med flera olika entreprenörer där ingen är att betrakta som självständig i förhållande till någon annan. Det är således av stor vikt att beställaren gör en bedömning av huruvida entreprenören är att betrakta som självständig och om ansvarsöverlåtelse därmed är möjlig. Den skriftliga överlåtelsen görs vanligen genom en skrivning direkt i entreprenadkontraktet men det är även möjligt att upprätta ett tilläggsavtal där överlåtelse görs. Vad som är viktigt att tänka på vid upprättande av avtal om överlåtelse är att det tydligt anges till vem ansvaret överlåts samt vilket ansvar, och därmed vilka uppgifter, som överlåts.

 

/ Elvira Ferrarini