Mål nr 212-21

Kammarrätten i Sundsvall har i en dom från 2021-03-26 fastslagit att utelämnat pris för kod i mängdförteckning inte är att likställa med ett pris motsvarande noll kr. I upphandlingen som var föremål för prövning i målet var ett obligatoriskt krav att fylla i samtliga prisposter i prisformuläret.

 

Bakgrund

Trafikverket genomförde en upphandling för utförande av drift och underhåll av vägbelysning i Västernorrlands län. Upphandlingen skedde genom ett förenklat förfarande enligt bestämmelserna i LOU. Två leverantörer, Infraservice Nord AB och Vattenfall Services Nordic AB lämnade anbud i upphandlingen. Trafikverket tilldelade kontraktet till Vattenfall Services Nordic AB. Anbudet från Infraservice Nord AB förkastades eftersom det inte uppfyllde kvalificeringskraven. Infraservice Nord AB:s anbud diskvalificerades från att gå vidare till utvärdering för att bolaget inte ansågs ha fyllt i mängdförteckningen korrekt.

Infraservice Nord AB ansökte om överprövning och menade att bolagets anbud uppfyllde kvalificeringskraven och att det därför inte förelegat skäl att förkasta bolagets anbud. Infraservice Nord AB menade att bolagets anbud var komplett och att det förhållandet att bolaget inte fyllt i noll kr i två fält för ”Tilläggspris fast ersättning” saknar betydelse. Bolaget menade att avsaknad av prissättning för dessa poster är att likställa med att priset uppgår till noll kr. Vid summeringen av priserna i prisformuläret framgick det även att tilläggspriset uppgick till noll kronor. Enligt Infraservice Nord AB framgick det således tydligt att något tilläggspris inte skulle utgå enligt anbudet.

 

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten anförde att ett obligatoriskt krav i upphandlingen är att bifoga prissatt mängdförteckning till anbudet och att samtliga priser i mängdförteckningen var för sig ska överstiga eller vara som lägst noll kr. Eftersom Infraservice inte har prissatt två poster har mängdförteckningen inte utformats i enlighet med kraven i upphandlingen. Av denna anledning kom förvaltningsrätten fram till att Infraservice lämnat ett anbud som inte uppfyllde de obligatoriska kraven i upphandlingen och att det var riktigt av Trafikverket att förkasta Infraservice Nord AB:s anbud.

 

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning och ansåg att Infraservice Nord AB:s anbud inte uppfyllde kraven i upphandlingen avseende prissatt mängdförteckning.

 

Några lärdomar kan dras från detta rättsfall. Som anbudslämnare är det viktigt att kontrollera att samtliga prisuppgifter finns med i anbudet och att prisuppgifterna är angivna på rätt sätt i enlighet med de krav som ställs i upphandlingen.

Som upphandlande myndighet är det viktigt att kontrollera att anbudet är korrekt ifyllt och att samtliga kostnadsposter i mängdförteckningen är korrekt ifyllda enligt kraven i upphandlingen. Om en kostnadspost saknar pris ska anbudet förkastas om det är ett obligatoriskt krav att fylla i samtliga koder i mängdförteckningen. Detta gäller oavsett om koden är inräknad i den totala anbudssumman eller inte.

 

/Johanna Bjälkander