karriär

Covid-19 och AB 04/ABT 06: tidsförlängning och hinder

 

Ett år av Covid-19 har nu gått och entreprenadbranschen fortsätter att påverkas av pandemin. Ett vanligt problem som har uppmärksammats är tidsförlängning och hinder till följd av covid-19.

Bestämmelsen om tidsförlängning och hinder finner vi i AB/ABT kap. 4 § 3. Covid-19 aktualisera flertalet punkter i bestämmelsen, men framför allt punkterna 2 och 3. Dessa punkter ska vi kort beskriva nedan.

 

AB/ABT kap. 4 § 3 p. 2 och p. 3

AB/ABT 4 kap. 3 § stadgar bland annat följande.

Entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om han hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av:

p. 2 Myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller begränsningar av arbetskraft

Punkten förutsätter en allmän brist för alla aktörer inom branschen, inte bara att din underentreprenör inte får tag i ett visst material eller att ni får smittspridning av covid-19 på just er arbetsplats och därför drabbas av arbetsbrist.

p. 3 Krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad eller lockout, dock inte strejk eller blockad till följd av att entreprenören eller någon av hans underentreprenörer inte fullgjort sina skyldigheter gentemot anställd

För att aktualisera punkten räcker det inte att smitta av covid-19 har konstaterats hos entreprenör eller underentreprenör. Hindret måste (1) bero på covid-19 och (2) faktiskt förhindra entreprenörens möjlighet att färdigställa arbetena inom kontraktstiden för att berättiga tidsförlängning.

 

Generalentreprenad eller delad entreprenad?

Ett enkelt exempel är att vi har en generalentreprenad, dvs. en beställare och en generalentreprenör. I detta fall kan underentreprenören drabbas av covid-19, denne åberopar hinder i rakt uppåtstigande led till generalentreprenören som i sin tur anmäler detta till beställaren.

 

Det blir dock lite klurigare när det kommer till delade entreprenader där det finns flera sidoentreprenörer med flera tillhörande underentreprenörer. I delade entreprenader är det möjligt att en sidoentreprenör eller en sidoentreprenörs underentreprenör drabbas av covid-19 och åberopar hinder enligt AB/ABT kap. 4 § 3 p. 3. Hindret, covid-19, kan då åberopas i ett rakt uppåtstigande led från underentreprenören till sidoentreprenören och vidare mot beställaren som i en generalentreprenad. Vad som kan problematisera situationen är om arbetet på hela entreprenaden stoppas till följd av att en underentreprenör till en sidoentreprenör drabbas av covid-19. Har de övriga sidoentreprenörerna då blivit hindrade att fullföljda kontraktsarbetena på grund av covid-19, och bör åberopa hinder enligt AB/ABT kap. 4 § 3 p. 3?

 

Då beställaren är ansvarig för sina entreprenörer bör sidoentreprenörerna åberopa hinder enligt AB/ABT kap. 4 § 3 p. 1 för att hindret är hänförligt till omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på hans sida. Svaret är därför troligtvis att AB/ABT kap. 4 § 3 p. 3 inte är tillämpligt då hindret för dessa inte är covid-19 utan att sidoentreprenören har stoppat arbetet och orsakat försening. I detta fall kan sidoentreprenörer som hindras arbeta på grund av att en annan sidoentreprenör i en delad entreprenad drabbas av covid-19 ha rätt till ersättning av beställaren för merkostnader till följd av hindret, jmf. AB/ABT kap. 5 § 4.

 

Ovan beskrivna situation har dock ännu inte blivit avgjort av rätten. Vi får därför vänta och se hur domstolarna resonerar för att få klarhet i rättsläget.

 

/ Sara Andersson