Får entreprenören vägra beställaren att ta en färdigställd del av entreprenaden i bruk?

Enligt 5 kap. 2 § AB 04/ABT har beställaren rätt att efter samråd med entreprenören under entreprenadtiden ta ej avlämnad del av entreprenaden i bruk. Om beställaren gör detta så ansvarar beställaren för skada på entreprenaden på grund av brukandet samt för ökade kostnader för entreprenadens utförande och färdigställande.

Beställaren har enligt denna bestämmelse en klart uttalad rätt att ta del av ”sin” entreprenad i bruk redan under entreprenadtiden och entreprenören har ingen rätt att hindra beställaren att utöva denna rätt. Som en ordningsregel uttalas i 5 kap. 2 § AB 04/ABT 06 att sådant ibruktagande skall ske i samråd med entreprenören. Ett sådant samråd kan exempelvis avse nödvändiga säkerhets- eller andra åtgärder för att använda den aktuella entreprenaden. Även om samråd har skett så är beställaren ansvarig för skador på entreprenaden som uppstår till följd av brukandet. Entreprenören är även berättigad till ersättning för utökade utförandekostnader (hinder, störning och dylikt) som ibruktagandet, exempelvis inflyttning i lokaler, kan medföra. Entreprenören kan även ha rätt till tidsförlängning om brukandet skulle ske utan samråd eller utan hänsyn till entreprenörens anvisningar.

Den omständigheten att beställaren väljer att ta en färdigställd del av entreprenaden i bruk innebär dock inte att det finns anledning att godkänna hela entreprenaden enbart av det skälet att beställaren vill ha möjlighet att ta entreprenaden i bruk, flytta in i huset etc. Beställarens rätt att använda den del av entreprenaden som tas i bruk är inte beroende av att entreprenadens godkänns varför det inte finns anledning för beställaren att tvinga fram en slutbesiktning med godkännande om inte entreprenaden i sin helhet är så pass färdigställd att den kan godkännas vid en korrekt utförd slutbesiktning.

Däremot har part rätt att påkalla slutbesiktning av en färdigställd del av entreprenaden om beställaren tar eller begär att få ta delen i bruk enligt 7 kap. 2 § sista stycket AB 04/ABT 06. Garantitiden för den del som godkänns vid sådan slutbesiktning löper i sådant fall från godkännandet av delen intill utgången av garantitiden för den sist godkända delen i entreprenaden. Att en beställare begär att få ta en färdigställd del av entreprenaden i bruk innebär således inte att garantitiden börjar löpa tidigare för den del som har tagits i bruk. Däremot bär beställaren risken för skador som uppkommer på grund av brukandet i enlighet med 5 kap. 2 § AB 04/ABT 06.

/Elvira Ferrarini