Prisförändringar med anledning av Covid

Det har väl inte undgått någon att Covid har vänt upp och ner på vardagen, inte minst har det fått konsekvenser i våra entreprenader. Entreprenader har försenats i starten, vilket givetvis även påverkar sluttider. Vi har drabbats av hinder under pågående entreprenader, vilket också har medfört konsekvenser för alla inblandade.

Det vi nu ser som en konsekvens av Covid är försämrad materialtillgång och ökade materialpriser. Det är dels svårt att få tag i material och dels är priserna för visst material väsentligt högre än innan Covid.

Av 6 kap. 3 § AB 04/ABT 06 framgår att avtalat pris ska ändras med häsning till kostnadsändringar som förorsakats av krisförhållande. En förutsättning för ändrat pris är både att kostnadsändringen varit oförutsägbar och att det ändrade priset väsentligt påverkat hela kostnaden för entreprenaden.

6 kap. 3 § AB 04/ABT 06 är en ”ny” paragraf som inte funnits i tidigare versioner av AB/ABT. Bakgrunden till att bestämmelsen infördes är en princip som fanns i det numer upphävda s.k. fastpriscirkuläret. Enligt fastpriscirkuläret skulle anbudsgivaren i sitt anbud inberäkna en skälig täckning för de av entreprenören inte kända väntade kostnadsstegringarna på i arbetet ingående material, arbetskostnader och administrativa kostnader. Detta cirkulär är nu upphävt.

Trots att 6 kap. 3 § AB 04/ABT 06 funnit sedan år 2004 har bestämmelsen tillämpats ytterst sällan, trots ekonomiska svängningar i konjunkturen. Några prejudikat som avser AB 04/ABT 06 finns därför inte i denna fråga.

Högsta domstolen har dock i ett mål från 2001, som avsåg entreprenad, prövat frågan om bevisbördan för bestämt pris eller beräkningsgrunderna för priset. Sammanfattningsvis konstaterade HD att den som påstår att avtal har träffats om priset eller om beräkningsgrunden för detta har bevisbördan för sitt påstående. Denna princip torde kunna appliceras vid tillämpningen av 6 kap. 3 § AB 04/ABT 06. Bevisbördan för att ett pris ska ändras enligt 6 kap. 3 § åvilar därför entreprenören. Entreprenören måste visa att det är en onormal kostnadsändring som varit oförutsebar och att kostnadsändringen väsentligen påverkat hela kostnaden för entreprenaden. För att entreprenören ska uppnå bevisbördan krävs full transparens och att entreprenören ger beställaren full insyn i de ursprungliga priserna och de ”fördyrade” priserna.

 

/Maria Pedersen