HFD dom i mål nr 4471-21: En leverantör vars anbud rätteligen har förkastats av den upphandlande myndigheten till följd av att anbudet inte har uppfyllt ett visst obligatoriskt krav, kan inte anses ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav.

HFD meddelade den 7 juli 2022 dom i mål nr 4471-21 där fråga var om en leverantör vars anbud rätteligen förkastats av den upphandlade myndigheten till följd av att anbudet inte har uppfyller ett visst obligatoriskt krav kan anses ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav.

Bakgrunden var enligt följande. Den upphandlade myndigheten förkastade en leverantörs anbud för att bolaget inte bedömdes uppfylla samtliga obligatoriska krav och kontraktet tilldelades en annan leverantör. Det var utrett i målet att leverantörens anbud rätteligen skulle förkastats och att leverantören inte skulle ha tilldelats kontraktet oavsett hur övriga krav hade varit utformade.

Leverantören gjorde gällande att det trots att leverantören inte uppfyllde samtliga obligatoriska krav i upphandlingen fanns skäl att ingripa mot upphandlingen då den upphandlade myndigheten hade brustit i utformningen av andra obligatoriska krav, att bristen var hänförlig till det konkurrensuppsökande skedet och att leverantören därför måste anses ha lidit eller kunnat lida skada.

I domen tog HFD sikte på skaderekvisitet i LOU kap. 20 § 6 och bristen på orsakssamband mellan det bristfälliga kravet i upphandlingen och leverantörens risk att lida eller komma att lida skada. HFD uttalade bl.a. följande, se p. 17 i domen: ”Om [leverantören] hade ansökt om överprövning redan i det konkurrensuppsökande skedet kan det inte uteslutas att bolaget vid den prövningen skulle kunna anses ha lidit eller kunna komma att lida skada på grund av de påtalade bristerna.” Så skedde emellertid inte utan leverantören lämnade ett anbud som den upphandlade myndigheten rätteligen förkastade. Enligt HFD kan man således inte bortse från de omständigheter som inträffat under upphandlingens gång. På grund av att leverantören lämnade anbud och rätteligen förkastats ansåg HFD att leverantören inte kunde anses lida eller kunnat komma att lida skada. Skaderekvisitet var därmed inte uppfyllt och skäl att ingripa mot upphandlingen saknades.

//Sara Andersson