Svea hovrätts dom den 27 januari 2021 om väsentlighetskravet i ABT 06 kap. 8 § 1 vid hävning av entreprenadavtal

Bakgrund

Beställaren anlitade en underentreprenör för utförande av markarbeten på totalentreprenad.  ABT 06 var bindande avtalsinnehåll. Arbetena försenades och beställaren hävde därför avtalet.

Som grund för hävningen åberopade beställaren att entreprenaden hade försenats så att den uppenbarligen inte kunde färdigställas inom entreprenadtiden, vilket medförde väsentlig olägenhet för beställaren i enlighet med ABT 06 kap. 8 § 1. Entreprenören ansåg istället att de hade rätt till förlängning av kontraktstiden i enlighet med ABT 06 kap. 4 § 3, och att grund för hävning således inte förelåg.

Stockholms tingsrätt, mål nr. T 5015-17

Stockholms tingsrätt ­­ansåg inte att beställaren hade hävningsrätt, trots att denne hade visat att entreprenaden har försenats och att en försening skulle medföra olägenhet. Detta då väsentlighetskravet för att få häva avtalet enligt ABT 06 kap. 8 § 1 p. 1 inte var uppfyllt. Beställaren agerade vårdslöst genom att häva avtalet, och tingsrätten ansåg därför att entreprenören var berättigad till skadestånd på 3 746 780 kr jämte ränta samt ersättning för rättegångskostnader på 1 342 243 kr jämte ränta. Beställaren överklagade tingsrättsdomen till Svea hovrätt som avkunnade dom i målet den 27 januari 2021.

Svea hovrätt, mål nr. T 872-19

Svea hovrätt höll med tingsrätten i deras slutsats att beställaren inte hade haft rätt att häva avtalet.  Hovrättens bedömning tog sikte på att det inte var uppenbart att entreprenaden inte skulle kunna färdigställas inom kontraktstiden då denna förlängs om entreprenören har rätt till tidsförlängning enligt ABT 06. Beställaren hade därför inte tydligt kunnat visa att förseningen inneburit en väsentlig olägenhet, och att de genom hävning och anlitande av en annan entreprenör färdigställde arbetet snabbare. Beställaren hade således hävt avtalet utan grund och blev skyldiga till avtalsbrott och skadestånd. Hovrätten sänkte skadeståndet till 3 334 702 kr och 50 öre jämte ränta samt ersättningen för rättegångskostnader på 890 202 kr jämte ränta.

Slutsats

Av tingsrättens och hovrättens dom kan konstateras att entreprenörers möjlighet att häva entreprenadavtal där ABT 06 eller AB 04 är kontraktshandlingar är fortsatt begränsad. Oklarheter gällande väsentlighetskravet i ABT 06 kap. 8 § 1 faller på hävande part som riskerar att anses oaktsam om hävning sker utan tydliga grunder och bli skadeståndsskyldig.

 

/ Sara Andersson