Heldagskurs om arbetsmiljö för bygg och fastighetssektorn

Avsnitt 1 – Introduktion

Arbetsmiljölagstiftningens tillkomst, utveckling och uppbyggnad. Arbetsmiljöverkets uppdrag – tillsyn och inspektion. Hur hittar man rätt i regelverket och vilka regler är styrande för bedömningen av arbetsmiljön? Vilka särskilda regler gäller för bygg- och fastighetssektorn?

Avsnitt 2 – Arbetsmiljöns beskaffenhet

Vad innebär arbetsmiljöansvaret? Vad kännetecknar en god och tillfredställande arbetsmiljö? Vilka krav ställs t.ex. på lokaler och tekniska anordningar?

Avsnitt 3 – Ansvarets fördelning

Hur fördelas arbetsmiljöansvaret inom en organisation? När är delegation möjlig inom en organisation? Vilket ansvar finns för inhyrd arbetskraft? Vilket ansvar har man för en entreprenör som t.ex. utför städarbete?

Avsnitt 4 – Hur bedrivs arbetsmiljöarbetet praktiskt?

Vad är ett s.k. systematiskt arbetsmiljöarbete? Vilket undersökningsansvar finns? Hur ser en policy för god arbetsmiljö ut? Vilka dokumentationskrav finns?

Avsnitt 5 – Fastighets- och fastighetsförvaltares särskilda ansvar

Vilket ansvar har en fastighetsförvaltare respektive fastighetsägare? Vad innebär det s.k. rådighetsansvaret? Vilket ansvar har en fastighetsägare när flera organisationer bedriver verksamheter sida vid sida i en fastighet? Hur fördelas ansvaret mellan den som upplåter en lokal och den som hyr en lokal om ventilationen är bristfällig?

Avsnitt 6 – Vilka särskilda regler gäller vid bygg- och anläggningsarbete?

Vilket arbetsmiljöansvar har beställare, konsult och entreprenör vid en ny- eller ombyggnation? Kan de olika aktörernas ansvar överlåtas? Vad är BAS-P och BAS-U? Hur förhåller sig arbetsmiljölagstiftningen till standardavtal som AB 04 och ABT 06?

Avsnitt 7 – Vad händer om olyckor inträffar?

Vad innebär påföljder som straffansvar, sanktionsavgifter och företagsbot? Vad innebär de nya reglerna som träder ikraft 2014?