Heldagskurs lagen om offentlig upphandling (LOU)

Kursprogram, LOU , heldag dag

Fr o m den 1 januari 2008 finns två nya lagar rörande offentlig upphandling; en lag som omfattar den s k klassiska sektorn och en lag för den s k försörjningssektorn, dvs. vatten energi, transporter, och posttjänster.

  • Genomgång av de grundläggande EU-rättsliga principerna som all upphandling grundas på med konkreta exempel från entreprenadupphandlingar och andra upphandlingar. Vad får den upphandlande göra och vilka krav får ställas, får komplettering ske av anbud m m.
  • Upphandlingsförfarandena, vilka kontakter får ske mellan upphandlande myndighet och anbudsgivare, när får den upphandlande myndigheten förhandla och vad får den upphandlande myndigheten förhandla om mm.
  • En analys och genomgång av kvalificeringsfasen och utvärderingsfasen, skillnaden, syfte m m, får referenser utvärderas, hur undvika sammanblandning av de olika faserna som inte får se mm.
  • Utvärderingskriterium, vilka krav finns på ett utvärderingskriterium, vad anger praxis, vad får utvärderas, får vad som helst utvärderas, vad syftar ett utvärderingskriterium ytterst till m m
  • En djupgenomgång av de nya reglerna om ramavtal och de tre olika typerna av ramavtal som anges i 5 kap LOU; ramavtal med en enda leverantör, ramavtal med flera leverantörer och förnyad konkurrensutsättning.
  • Anbudens giltighet, vad gäller när anbudens giltighet gått ut?
  • Avbrytande av upphandling; när får den upphandlande myndigheten avbryta en upphandling, vilka risker tar en upphandlande myndighet när en upphandlande myndighet avbryter en upphandling.
  • Sekretessen och upphandling, vilka bestämmelser gäller under en upphandling, hur bör en upphandlande myndighet agera när en förfrågan kommer om att får ut ett inlämnat anbud i en pågående upphandling.
  • Tilldelningsbeslutet, den viktigaste handlingen i en upphandling, vilka krav finns på på tilldelningsbeslut, utformning av tilldelningsbeslut m m.
  • Överprövning och skadestånd, hur går processen i förvaltningsrätten till, vad händer när en ansökan om överprövning lämnas in till förvaltningsrätten, genomgång vanliga spörsmål i domstolarna.