Heldagskurs fastighetsansvar

Kursen är en grundläggande utbildning i fastighetsägarens ansvar.

Det ansvar en fastighetsägare har för sina hyresgäster och andra som vistas tillfälligt i fastigheten är vittomspännande. Ansvaret omfattar både att begränsa risk för skador och olyckor, men också att hyresgästerna har en god inomhusmiljö, att mark och vatten inte förorenas på grund av verksamhet på fastigheten, men också att bostäder och lokaler upprätthåller en viss standard.

Samhället ställer också krav på fastighetsägaren. Rapporter och besiktningar skall utföras. Vid om och tillbyggnad skall byggherren visa hur han uppfyller byggnadsnämndens krav.

Syfte med kursen är att ge fastighetsägare och förvaltare en samlad bild av de åtagande som krävs för att vara fastighetsägare.

  • Allmän inledning och genomgång av ämnet och kursens innehåll
  • Fastighetsägarens ansvar att förebygga olyckor Snö- och is på tak Brandskydd
  • Ägarens ansvar för tekniska utrustningar och installationer, t ex motordrivna lyftanordningar, hissar, pannanläggningar, cisterner med flera. Rättsfall
  • Egenkontroll enligt miljöbalken – ägarens ansvar för boendes och lokalhyresgästers innemiljö
  • Obligatoriska besiktningar OVK- obligatorisk ventilationskontroll, Hissar, Energideklarationer m.fl.
  • Byggherreansvar vid om- och tillbyggnad
  • Ägarens ansvar som hyresvärd