Halvdagskurs: BAS-P och BAS-U; vad gäller vid bygg- och anläggningsentreprenader

Halvdagskurs: BAS-P och BAS-U; vad gäller vid bygg- och anläggningsentreprenader

– Vad är BAS-P och BAS-U? Vilket arbetsmiljöansvar har beställare, konsult och entreprenör vid ny – eller ombyggnation? Kan ansvaret för de olika aktörerna överlåtas? Hur förhåller arbetsmiljölagstiftningen till AB 04 och ABT 06. Vad gäller när fråga är om en delad entreprenad? Kan vem som helst vara BAS-U. Hur och när skall detta avtalas mm?

– Vad händer om en olycka inträffar, vem kan bli ansvarig?

Vad innebär påföljder som straffansvar, sanktionsavgifter och företagsbot? Vad innebär de nya reglerna som träder i kraft 2014.

– Fastighets och fastighetsförvaltares särskilda ansvar

Vilket ansvar har en fastighetsförvaltare respektive fastighetsägare? Vad innebär det s k rådighetsansvaret? Vilket ansvar har en fastighetsägare när flera entreprenader pågår sida vid sida i en fastighet? Hur fördelas ansvaret mellan den som upplåter en lokal och den som hyr en lokal om ventilationen är bristfällig?