Halvdagskurs ABK 09

(kan med fördel kombineras med AB 04/ABT 06 och LOU)

Kursprogram

  • En historisk sammanfattande genomgång innefattandes bakgrunden till revidering av ABK 96. En genomgång av avtalsrättens koppling till ABK 09. En genomgång av den nya strukturen i ABK 09 (som numera är samma som i AB 04 och ABT 06) förord, kapitelindelning, begreppsbestämningar, kommentartexter som utökats m m.
  • Omfattningen av konsultens uppdrag, preciserat samråd och upphandling enligt 1 kap 1 § ABK 09.
  • Vilka krav ställs på konsulten vid genomförande av ett konsultuppdrag, fackmässighet m m?
  • Vad gäller när uppdraget utökas eller förändras avseende tider, underrättelse, rätt till betalning m m?
  • När kan Konsultansvar bli aktuellt. Hur skall Konsulten agera för att minimera sina risker.
  • Arvode och särskild ersättning, betalning, avbeställning och hävning, upphovsrätt m m.
  • Tvistelösning.