Avtalsrätt, en eller tvådagarskurs

Kursens målsättning är att ge kursdeltagarna goda kunskaper i avtalsrätt och kontraktsrätt, både vad gäller teori och praktik.

Kursen kan läggas upp som en mer grundläggande endagskurs eller som en tvådagarskurs med mer fördjupning.

Allmänna bestämmelser om avtalsingående, fullmakt och ogiltighet behandlas, liksom frågor om avtalstolkning, avtalsbrott och standardavtal. De avtalstyper som diskuteras är framför allt köp av varor och tjänster, entreprenadavtal och hyra. Dessutom studeras frågor om fordringar, betalning och preskription. Genomgående under kursen kommer praktiska tillämpningsfrågor att tas upp och deltagarna får även en inblick i rättegång vid avtalstvister.

Efter genomgången kurs har kursdeltagarna fått en god förståelse för avtalsprocessen och är bättre rustade för att upprätta, granska och ingå avtal i olika sammanhang. Kursdeltagarna ska också kunna använda avtalsrättsliga och kontraktsrättsliga bestämmelser som verktyg för att uppnå verksamhetens mål. Vidare ska kursdeltagarna lättare kunna identifiera avtalsrättsliga problem.

Innehåll ur kursprogrammet

 • Avtalsrättens plats i rättsordningen
  Vilka regler gäller för avtal? Hur förhåller sig avtal till andra rättsregler? Vilka speciella drag i avtalsrätten påverkar tillämpningen?
 • Att ingå avtal
  Vad krävs för ett bindande avtal? Hur fungerar fullmakter? I vilka situationer kan avtalet vara ogiltigt?
 • Allmänna avtalsfrågor
  Vad har man egentligen avtalat? Hur ska jag tolka avtalets innehåll? Hur ändrar man avtalsinnehållet? Vad innebär ett avtalsbrott?
 • Viktiga avtalstyper
  Avtal om köp av varor, avtal om köp av tjänster, entreprenadavtal, avtal om hyra av lös egendom, konsumentavtal, etc.
 • Betalning m.m.
  Hur uppkommer en fordran? När preskriberas ett krav? Vilka problem är knutna till betalning av en fordran?
 • Avtalstvister
  Hur hanterar jag en uppkommen avtalstvist? Hur går det till i domstolen?